Eretz Israël in het Nieuwe Testament

Veel lezers van de Bijbel gaan voorbij aan het feit dat de naam en het concept van Eretz Israël (het land Israël) in hoge mate nieuwtestamentisch is.

Door Gershon Nerel |
Foto: Creative Commons

De Messias Jesjoea vervulde zijn missie in het land dat Bijbels aan het Joodse volk was beloofd. Dit land was beloofd bij verbond aan het zaad van Abraham, Izaäk en Jacob. In dit land daalde de Zoon van God uit de hemel neer. In dit Beloofde Land gaf Hij les, verrichtte Hij wonderen, werd Hij gekruisigd en keerde Hij vanuit Jeruzalem, de hoofdstad van het land, terug naar Zijn hemelse Vader.

Het evangelie van Mattheüs zegt: “Toen Herodes dood was, verscheen de engel van de HEER aan Jozef in een droom in Egypte, zeggende: Sta op, neem het kind en zijn moeder, en ga naar het land Israël; want zij zijn dood, die achter het kind aanzaten. En hij stond op, en nam het kind en zijn moeder tot zich, en kwam in het land Israël.” Jozef, Maria en de Heer gingen, toen zij terugkeerden uit Egypte, niet naar een land zonder naam, noch naar een land van de Arabieren, maar “naar het land Israël”.

Het Beloofde Land was nooit naamloos. Meer dan duizend jaar voordat de Messias in Bethlehem in Judea werd geboren, was Eretz Israël het eigenlijke land van het Joodse volk. De exacte naam van het land ten tijde van Jesjoea was Judea (Markus 1:5). Onder de naam Judea was het een Romeinse provincie; keizerlijke munten getuigen nog steeds van deze plaatsnaam. Tot de 2e eeuw was er geen andere naam voor het Heilige Land. Na de onderdrukking van de opstand tegen Rome in 135 hernoemde Hadrianus Caesar Jeruzalem tot Aelia Capitolina en Judea tot Palaestina. Daarmee wilde hij de Bijbelse namen uitroeien.

“Wat zou Christus zeggen als Hij vandaag voor een controlepost zou staan?” postten Arabische christenen onlangs. Het Arab Christ at the Checkpoint Manifesto zegt: “Voor Palestijnse christenen is de bezetting een kernpunt van het conflict.” Een dergelijke generaliserende, veroordelende verklaring misleidt degenen die niet vertrouwd zijn met de geopolitieke realiteit. De term “bezetting” blijft ongedefinieerd en wordt toegepast op geheel Eretz Israël, met inbegrip van de delen die binnen de bij de VN-verdelingsresolutie van november 1947 vastgestelde grenzen liggen. Dit werd door de Arabieren massaal afgewezen, wat de aanvallen op Israël in gang zette die tot op de dag van vandaag voortduren.


Gershon Nerel is historicus en behoort tot de moderne Messiaans-Joodse beweging in Israël. Hij werkt ook als reisleider.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox