Duitse stichting vecht voor Israël tegen Ben & Jerry’s

Een onverwachte klap voor de ijsfabrikant Ben & Jerry’s: de Amadeo Antonio Stiftung, een van de bekendste Duitse stichtingen voor de mensen­rechten, heeft aange­kondigd de samenwerking met Ben & Jerry’s te beëin­digen vanwege zijn boycot tegen Israël.

Door Yossi Aloni |

Deze Duitse stichting voor de mensenrechten, die wordt beschouwd als een van de meest actieve in Duitsland, maakte de beëindiging van de samen­werking met Ben & Jerry’s bekend om te protes­teren tegen de aankon­diging van het bedrijf om zijn ijs niet langer in Judea en Samaria (ook bekend als de Westelijke Jordaanoever) te verkopen.

De Amadeo Antonio Stiftung is in 1998 opgericht als een onafhan­kelijke stichting om het bewustzijn in de strijd tegen rechts-extremisme, neonazisme, anti­semitisme, racisme en vreemde­lingen­haat in Duitsland te ver­sterken. Het is een van de meest voor­aan­staande organi­saties op het gebied van mensen­rechten in Duits­land en werkt onder andere samen met een aantal maat­schap­pelijke organi­saties en bedrijven, evenals met staats- en federale ministeries. De stichting is vernoemd naar een gastarbeider uit Angola, die in 1990 op brute wijze werd vermoord door een bende Duitse neonazi’s.

De stichting werkt(e) nauw samen met Ben & Jerry’s bij onder­werpen zoals de vluchte­lingen­situatie in Duitsland, haat tegen anderen en voor een gelijk­waardige samen­leving. In de afgelopen jaren hebben zij 40 gezamenlijke projecten uitgevoerd.

In een op haar website gepubliceerde brief zei de stichting verbaasd te zijn over de aankon­diging van de ijsmaker en bena­drukte ze dat ze niet kan instemmen met het besluit om Israël te boycotten. De stichting sprak ook zijn teleur­stelling uit over het besluit van het bedrijf om zich aan te sluiten bij de boycot­bewe­ging tegen Israël. De stichting merkt ook op dat de boycot noch de vrede bevordert, noch het lijden van de Pales­tijnen verlicht. Het tegendeel is het geval: de boycot vergroot de span­ningen en agressie en verhardt de stand­punten van de partijen.

De stichting constateert ook, dat onder voorwendsel van ‘kritiek op Israël’ (origineel citaat) ook haat tegen Joden wordt verspreid. De stichting bekritiseert Ben & Jerry’s ook omdat het, in tegenstelling tot andere gevallen van benadeling van minderheden, juist bij het onderwerp anti­semitisme nalaat dit woord te noemen ‘en zich in plaats daarvan aansluit bij het koor van degenen die Israël afschilderen als een ‘groot kwaad”, zonder in te gaan op de brede en historische context van de regio. Dit is een klap in het gezicht van al diegenen die dagelijks met anti­semitisme worden geconfronteerd.

De stichting valt de BDS-beweging verder scherp aan en benadrukt, dat de strijd tegen het anti­semitisme en de strijd tegen ‘andere haat­ideologieën’ niet kan worden gescheiden, en benadrukt ook dat dit het officiële stand­punt van de Bondsdag over deze kwestie is.

Concluderend stelt de stichting vast, dat ‘een organisatie die beweert voor mensen­rechten te strijden, niet blind kan zijn voor de activi­teiten van organi­saties met anti­semitische, racistische, homo­fobe en vrouwen-hatende stand­punten (…) en wij zullen daarom onze samen­werking met Ben & Jerry’s onder deze voor­waarden beëindigen’.

Een ijssalon van de Israëlische fabrikant van Ben & Jerry’s in de Israëlische stad Yavne. Eind 2022 zal de fabrikant de licentie van ‘Ben & Jerry’s Inter­national’ verliezen, omdat hij weigert zich te schikken in de aange­kondigde boycot. (Foto: Flash90)

Het lijdt geen twijfel dat dit een zeer belang­rijke verklaring is van een organisatie met een verre­gaande invloed in Duitsland en een grote geloof­waardigheid bij alles wat te maken heeft met het nastreven van de mensen­rechten, de bestrij­ding van anti­semitisme en vreemde­lingen­haat.

De Israëlische ambassade in Duitsland onderhoudt al vele jaren nauwe betrek­kingen met de organisatie, maar desondanks is dit een volledig onaf­hankelijk besluit van de stichting, zonder dat Israël daarom heeft gevraagd. De Israëlische ambassade heeft aange­kondigd dat zij een manier zal vinden om de stichting te prijzen en te bedanken voor haar niet-aflatende steun aan onze kant van de strijd. Bovendien zal de Israëlische ambassade erop toezien dat de ondubbel­zinnige bood­schap van de stichting aan de betrokken partijen in de regio wordt over­ge­bracht, zonder een openbaar debat over deze kwestie op gang te brengen, hetgeen zij in dit stadium wil vermijden.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.