Brandende kwesties voor Bennett’s gesprek met Biden

Premier Naftali Bennett vertrekt deze dinsdag naar Washington om donder­dag de Ameri­kaanse president Joe Biden te ontmoeten, en naar verwach­ting ook minister van Defensie Lloyd Austin, Natio­naal Veilig­heids­adviseur Jake Sullivan en minis­ter van Buiten­landse Zaken Antony Blinken.

Door David Lazarus |

Wat kan de Israëlische premier Naftali Bennett tijdens deze reis verwachten te bereiken, nu Biden in beslag wordt genomen door Afghanistan en de Covid-pandemie?

Kolonel (res.) Dr. Eran Lerman, voormalig plaats­ver­van­gend hoofd van de Israëlische Natio­nale Veilig­heids­raad in het kabinet van de Israëlische premier, sprak met de Jerusalem Press Club (JPC) over wat we kunnen verwachten van de ontmoeting tussen Biden en Bennett.

‘Ik denk dat president Biden heel graag wil dat deze regering in Israël slaagt,’ vertelde Lerman aan JPC. ‘Premier Bennett probeert zeker de erfenis van span­ningen tussen de vorige Israëlische regering en de Demo­cratische Partij van zich af te schudden. Dit kan een zeer positieve basis leggen.’

Met een Democraat in het Witte Huis zal Bennett voorzichtig moeten zijn dat hij Israëlisch rechts van zich vervreemdt, waar zijn reputatie toch al zwak is. Velen daarvan hebben hem als een paria bestempeld, nadat hij instemde met het vormen van een coalitie met de Islamitische Arabische partij terwijl hij zijn aanhangers eerst had beloofd dat dit nooit zou gebeuren. Wat het leggen van ‘een basis’ met een Demo­cratische regering in de VS betreft, dat zou voor zowel Biden als Bennett wel eens te ver kunnen gaan.

Iran

‘Hun belangrijkste onderwerp zonder twijfel, gezien alles wat er om ons heen gebeurt, is dat beroemde vier-letter-woord: I-R-A-N,’ zei Lerman. ‘Dat is de enige brandende vraag door twee reeksen van Iraanse acties:
De eerste is de voortdurende inspan­ningen voor verrijking van uranium tot 60% en meer, dat geen ander doel heeft dan een militaire inspanning.
En de tweede is hun provocaties in de hele regio tegen Israël, tegen de Golfstaten, tegen anderen (…) hun poging om Libanon over te nemen, hun pogingen om Jordanië te ontwrichten (…) hun betrok­ken­heid bij Jemen. Dit alles komt overeen met wat werd besproken met [CIA-directeur] Bill Burns en dat legde de basis voor de ontmoeting.’

Het zal interessant zijn om te zien hoe de pas benoemde premier Bennett zich een weg baant door het mijnenveld van het Midden-Oosten­beleid ten opzichte van Iran en de hele regio. In navolging van Benjamin Netanyahu, die jarenlang blijk heeft gegeven van een karakter waarmee zowel Demo­craten als Republi­keinen rekening moeten houden, zullen de Israëli’s toe­kijken om te zien hoe Bennett zich sterk maakt voor Israël tegenover een meer vijandige Amerikaanse regering.

Afghanistan

Hoewel het niet duidelijk is in hoeverre Biden de situatie in Afghanistan zal willen bespreken, kan er een mogelijk­heid zijn voor Bennett om enkele verge­lijkin­gen te maken met hoe Israël hier in eigen land omgaat met terreur­groepen.

Volgens Lerman kan de terugtrekking van de VS en de snelle overname van het land door de Taliban dienen als een belang­rijke les voor Joe Biden om te begrijpen hoe gevaarlijk het is om zich terug te trekken uit vijandig gebied. Lerman wees erop dat Bennett Biden erop kan wijzen dat Israël ‘niet zal desinte­greren zoals de National Defense and Security Forces van Afghanistan, die van de ene dag op de andere zijn weggesmolten,’ en dat hij daarom bij de Amerikaanse regering moet aandringen op meer militaire en veilig­heids­steun in de oorlog tegen terreur in de regio.

Hamas

‘De regering Biden begrijpt duidelijk dat Hamas geen partner is en dat we in wezen te maken hebben met een maffia-organisatie die probeert bescher­mings­geld te ontfutselen aan de Israëlische samen­leving door middel van de bedreiging van onze bevolking,’ zei Lerman in het interview.

Het recente niet-uitgelokte geweld in Gaza, evenals de onthulling in de Duitse krant Die Welt van Hamas-leugens en het doorsluizen van humanitaire hulp naar terroristen, zou Bennett voldoende munitie moeten geven om de Amerikaanse druk op de islamitische terreurgroep te handhaven.

Palestijnen

‘Wat betreft de bredere vraag over de Palestijnse kwestie,’ zegt Lerman, ‘denk ik dat er niemand in deze regering is, noch [minister van Buiten­landse Zaken Antony] Blinken noch [Nationaal Veilig­heids­adviseur Jake] Sullivan noch [Nicholas] Burns, noch de president zelf, die enige illusie heeft dat de omstandig­heden rijp zijn voor een doorbraak in de Israëlisch-Palestijnse betrekkingen. Het is meer een kwestie van intelligente conflict­beheersing en ik denk dat zij op dit punt wel het een en ander kunnen vinden om aan te werken’.

Het feit dat de Palestijnse kwestie aan het eind van dit interview aan de orde kwam, en zonder ook maar een greintje hoop op enige vooruit­gang, toont eens te meer aan dat er een verschuiving heeft plaats­gevonden in de politieke tegen­spoed van de Palestijnen, die steeds meer in een hoek worden geduwd. Vanaf dit punt hebben ze slechts twee keuzes: in opstand komen in een laatste zelfmoordactie, of berusten en een deal accepteren. Bennett kan dit duidelijk maken.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.