Azerbeidzjan zet eerste stap richting ambassade

Na 30 jaar diplomatieke betrekkingen, zonder eigen ambasade, opende de moslimnatie Azerbeidzjan vrijdag voor het eerst een vertegenwoordiging voor handel en toerisme in Tel Aviv, als een stap naar de vestiging van een Azerbeidzjaanse ambassade in Israël.

Door Yossi Aloni |

Afbeelding: De nationale vlag van Azerbeidzjan wappert fier boven de hoofdstad Bakoe. Foto: Nati Shohat/Flash90)

De missie werd geopend door de minister van Toerisme Yoel Razvozov en de Azerbeidzjaanse minister van Econo­mische Zaken Mikhail Jabbarov, die co-voorzitters zijn van een economisch comité ven bijde landen. De opening van de missie is een resultaat van de bespre­kingen die de landen in het afgelopen jaar hebben gevoerd. Israël en Azerbajdzjan onderhouden al ongeveer drie decennia diploma­tieke betrekkingen, maar voor het eerst heeft Azerbajdzjan officieel een vertegen­woordiging in Israël gevestigd. Dit wordt in Israël gezien als een eerste stap naar de opening van de Azerbeidzjaanse ambassade.

In 2020 bedroeg de wederzijdse civiele handel tussen de landen ongeveer 200 miljoen dollar (exclusief de levering van olie). Israëlische bedrijven zijn in Azer­beidzjan vertegen­woordigd op allerlei terreinen, van wegen­bouw tot telecom en geneeskunde.

Israëlische bedrijven zijn al goed vertegenwoordigd in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. (Foto: Nati Shohat/Flash90)

Minister van Toerisme Yoel Razvozov, voorzitter van het Gemengd Economisch Comité, zei tijdens de ceremonie: ‘De betrek­kingen tussen Israël en Azer­beidzjan zijn van strategische aard en zijn gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect. In de afgelopen drie decennia zijn we getuige geweest van vele doorbraken in de betrekkingen tussen de twee landen, maar de opening van de officiële vertegen­woordiging voor handel en toerisme is een historische gebeurtenis die een nieuwe stap is in de richting van de op handen zijnde opening van de Azerbeidzjaanse ambassade in Israël.

Ik zou President Aliyev willen feliciteren met dit belang­rijke besluit dat het partner­schap tussen de landen verder zal versterken. Ik wil ook minister van Econo­mische Zaken Jabbarov bedanken, die leiding geeft aan de bijzondere betrek­kingen tussen de landen. Wij hebben nog een groot potentieel om de economische samen­werking op verschillende gebieden te ontwikkelen. De officiële handels­vertegenwoordiger van Azerbeidzjan zal zeker als adres dienen voor Israëlische ondernemers op gebieden zoals energie, genees­kunde, water­ontzilting, landbouw en wederzijdse investeringen.’

Minister Mikhail Jabbarov van zijn kant wees eveneens op het belang van de gebeurtenis en de diepgang van de samen­werking. Hij zei dat de opening van de officiële handels­vertegen­woordi­ging de vruchtbare economische betrekkingen en de zaken­relaties tussen de landen verder zal bevorderen. Minister Jabbarov merkte verder op dat de moge­lijk­heden voor economische samen­werking liggen op gebieden zzoals digita­lisering, techno­logische innovatie, geneeskunde, en investeringen in diverse onder­nemingen. Minister Jabbarov riep Israëlische zaken­lieden op om te profiteren van het gunstige zakelijke klimaat in Azerbeidzjan, dat is gecreëerd om wederzijdse investeringen en transacties te vergemak­kelijken.

Jabbarov had ook een afzonderlijke ontmoeting met minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid en minister Ze’ev Elkin.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.